• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

В геометрията точка е наименование за 0-мерен обект. Точката няма дължина, площ или обем. В зависимост от контекста точката може да обозначава само липсата на размерност на обекта, или да обозначава координатите си – напр. началото на координатната система е точка с координати (0, 0, 0). В топологията всяка крива, повърхност или тяло се разглеждат като множество от точки.

Аксиоматиката на Евклидовата геометрия подразбира някои от свойствата на точката, без да ги определя напълно.

Точката е съвършена фигура. Тя няма начало и край, но е начало и край.Беше ли полезно? Оценете ни!

0 / 5