SEO Речник /термините в оптимизацията/

Съдържание

Тази така сложна и плашеща материя наречена “оптимизация на сайт” е пълна с термини и непрекъснато се появяват нови и нови. Тук сме се опитали максимално да съберем най-често използваните, без да претендираме да е пълен 🙂

A

AMP (съкращение от Accelerated Mobile Pages)
Технология, която се използва за генериране на специализирани страници, които показват бързо изтегляне за мобилни потребители. Дословно: ускорени мобилни страници.

Адаптивното оформление
Специализирано маркиране на HTML страница, което ви позволява да адаптирате дисплея на документа (дизайн и съдържание) към резолюцията на екрана на потребителя.
Основните типове потребителски устройства: персонален компютър, таблет, мобилен телефон. Този тип оформление се използва активно в момента и е най-ефективно за SEO.

АГС
Yandex филтър, приложен към сайтове с лошо качество и неуникално съдържание.

Add URL
Формуляр за добавяне на URL адрес на уебсайта в регистрите на търсачките, директорите и др.

Acceptor
Сайтът, към който се отнася донорът.

Anchor
Текстът в линка /връзката/, играе важна роля в класирането на връзките.

Anchor list
Списък на текстовете във външни или вътрешни връзки, които водят към сайта.

Асесор /An assessor/
Човек, който оценява документ за степента на неговото съответствие с нуждите на потребителя (намерение) и дава цифрова оценка на съответствието.
Оценителите в търсачките оценяват документите въз основа на подробно ръководство – инструкциите на оценителя.

Affiliation
Принадлежност към два или повече сайта към едно заинтересовано лице / собственик.

Anchorless link
Оксиморон, термин, който се използва за обозначаване на клас връзки, които не съдържат думи (връзки с картинки), в чийто текст е името на домейна на сайта, вътрешния URL или се състои от думите: тук, повече, виж, още и други.

Anti-spam department
Отдел за борба със спама, чиито служители разработват и прилагат методи за неначисляване на изкуствено високи стойности на рангови фактори и прилагане на санкции на сайтове, които използват измамни техники за популяризиране и монетизиране.

A query geo-dependency (Гео-зависимостта на заявката)
Свойство, което притежават някои от фразите, чийто изход е гео-зависим.

B

BM25 (BM – съкращение за английската фраза Best Match)
Функцията за класиране, която се използва за сортиране на документите по тяхната релевантност към дадена заявка за търсене. При оценката на тази функция не се отчита относителната позиция на думите.

Baden-Baden
Името на алгоритъма за търсене Yandex, който стартира през 2017г. и има за цел да намали класирането на сайтове, които използват “ре-оптимизирани” (спам) текстове за популяризиране. Всъщност този филтър трябва да бъде разделен на два, първият – приложен към заявките (избирателно води до намаляване на позицията на фразата) и вторият към сайтовете изцяло.

Ban
Изключване на сайт от индекс на търсачката за нарушаване на определени правила.

Bold link
Получената връзка е реципрочна връзка, която се поставя на авторитетен ресурс със значително тегло (висок TIC или PR).

Broken link
Невалидна връзка, която води до URL адрес с код на отговора 404 или 410 от страна на сървъра.

Bot
Робот на търсачката, който обхожда и събира информация от сайтове в интернет, за да ги добави към индекса.

Behavioral factors /поведенчески фактори/
Набор от характеристики на алгоритъма на търсещата машина, който се изчислява въз основа на поведението на потребителя. Отчитат се както поведението на потребителите на страниците с резултати от проблема, така и поведението на самия сайт и ресурси на трети страни.

Black optimization methods (черните методи за оптимизация)
Набор от начини за популяризиране на ресурс, който е пряко забранен от лиценза за използване и правилата на търсачките.

Как да извършим SEO оптимизацията на един уебсайт?

Техники за seo оптимизацията са съществен елемент за подобряване на видимостта на уебсайта в търсачките. Включването на подходящи ключови думи, оптимизиране на мета таговете и съдържанието, изграждане на качествени обратни връзки и скоростта на зареждане на уебсайта са само някои от техниките, които могат да подобрят позиционирането в търсачките.

C

СЕО
Неправилен термин. Използвайки го, рискувате да загубите репутацията си. CEO е Главен изпълнителен директор (мениджърска длъжност). Само по себе си преводът на анонимния SEO води до загуба на първоначалното значение на термина. По аналогия с превода на собствените имена.

CGI-параметр (абревиатура от Common Gateway Interface – “общ интерфейс на шлюза”)
Динамичен параметър в URL адреса, който ви позволява да променяте съдържанието на документа. Използва се при изграждането на динамични сайтове. Пример за URL адрес, използващ параметъра CGI: https://tools.pixelplus.ru/?top=1. Самият параметър е ” top “, неговата стойност е “1”.

CPA (абревиатура от Cost Per Acquisition)
Като показател за изпълнение, KPI. разходите за привличане на единствения потребител, който е направил покупката. Формула: CPA = (Рекламен бюджет / брой продажби).
Буквално: цена на придобиване.

CPA (абревиатура от Cost Per Action)
Рекламен модел, в който рекламодателят плаща за целевото действие. Буквално: цената на целевото действие.  Самият тип целева дейност се определя от рекламодателя, може да бъде лид, продажба или други събития.

CPC (абревиатура от Cost Per Click)
Цената на едно кликване върху рекламната връзка / реклама. Формула: CPC = (Рекламен бюджет / Брой кликвания). Дословно: цена на клик. Индикаторът, който се използва активно в Интернет и формира основата на рекламния модел, където плащането се извършва върху факта на кликване

CPL (абревиатура от Cost Per Lead)
Цената на привличането на един потребител, който се е превърнал в олово (приложение на сайта или обаждане). Формула: CPL = (Рекламен бюджет / Брой уникални клиенти).
Буквално: цена на лид /получаване на контактите (заявка) на клиент/. 

CTR (абревиатура от Click-Through Rate)
Формула: CTR = съотношението на броя на кликванията към сайта спрямо броя импресии, изразено като (брой кликвания / брой посещения) × 100%. Използва се при оценката на ефективността на рекламата.

Captcha
Мини-тест, който се използва в Интернет, за да се определи дали даден потребител е човек или компютър (bot). Буквално: напълно автоматизиран публичен тест на Тюринг за разграничаване на човек от компютър.

Clustering (Групиране)
Автоматично или ръчно разделяне на ключовите думи на групи, като се използва алгоритъмът за сходство на SERP.

Click fraud
Вид измама в интернет, насочена към изкуствено увеличаване на броя кликвания върху връзка или реклама. Широко разпространен е в рекламните мрежи с PPC модела и като един от методите за черно оптимизиране (измама на поведенчески фактори). За защита се използват различни методи за борба с измамите. Antifraud система за оценка на подозрителни кликвания с цел по-нататъшно филтриране и игнориране на изкуствено стимулираните кликвания.

Cloaking (прикриване)
Приом в “черното SEO“, в която роботът на търсачката получава една информация за дадена страница, а потребителите – друга.

The server response code (кодът за отговор на сървъра)
Цифровата част на първия ред от отговора на сървъра, когато исканията се правят чрез HTTP протокола. Всички кодове са разделени на типове: 1xx, 2xx, 3xx, 4xx и 5xx.
Най-чести: 200 – успешно искане, 301 – преместване за постоянно, 302 – временно преместване, 404 – не намерено, 410 – изтрито, 500 – вътрешна сървърна грешка, 503 – услугата не е налице.

Conversion Ratio (CR)
Параметър, който определя степента на постигане на зададената цел за проекта в мрежата. Това е съотношението на броя потребители, които са извършили полезно действие спрямо общия брой посетители на сайта. Можете да увеличите реализацията на сайта, като работите върху качеството и използваемостта му.

Crawler
Програма, която е част от търсачката и е предназначена да обхожда (сканира) документи в Интернет, за да въведе информация за тях в базата данни.

Cache (кеш)
В SEO тази концепция най-често се среща във фразите “Yandex cache”, “Google cache”, “кеш за търсачки”, “страница в кеш” и други подобни. Това е междинна информация, която се съхранява в паметта на търсачките, когато сайтове се индексират. Т.е. данните, съхранени в кеша могат да се различават от страницата на сайта в реално време.

Cloud
Съвкупност от семантика от различни източници – WS, намеци, ръчно изработени ключови думи, заявки или други агрегатори.

D

Dashboard
В уеб анализа е набор от резюмета, които се показват на началната страница на системата за статистически данни в мрежата и са предназначени да осигурят цялата необходима информация на един екран за бързо ежедневно запознаване

Description
Мета маркер /таг/, който се използва за кратко текстово описание на документа/страницата. Този мета-маркер може да се използва от търсачките, за да се оформи текст за описание в страницата с резултатите

DMOZ
Една от най-старите директории на полезни сайтове. Модерацията (проверката) на сайтовете тук се извършваше ръчно, затова се смята за доста престижно да се включите в каталога на DMOZ. През 2018-та беше затворен.

Domain
Името на домейна е символичен код, използван за идентифициране на уебсайт. Пример: google.bg, seoconsult.bg

Donor
Сайтът, на който е разполоена връзката, водеща до сайта на акцептора.

Doorways
Страница, създадена за определени ключови заявки, които не съдържат полезна информация. От нея се поставя автоматично пренасочване към сайта, който се популяризира. Техника от арсенала на “черното SEO“.

Direct link
Пряката връзка, отворена за индексиране от търсачките, пренасяйки “тежестта” на сайта, към който тя изпраща.

Draft or end-to-end link /Проектът или връзката от край до край/
Реципрочна връзка, водеща до популяризирания ресурс, поставен на всички страници на донорския сайт.


E

External optimization (външна оптимизация) или off-page
Набор от мерки, насочени към подобряване на групата фактори за класиране, които се определят от търсачките от уеб средата (сайтове на трети страни в Интернет).

External link (външна връзка)
Връзка, която съдържа URL адрес на друго име на домейн. По правило дори връзката с друг поддомейн в даден домейн се счита за външна.

Engine
Жаргон – сайт за управление на съдържанието, най-често включва система за управление на съдържанието (CMS).

F

FFA (Free-for-all) или линкер
Директории или страници, на които всеки може да постави своите връзки независимо от предмета на ресурса.

Fully Qualified Domain Name /пълното квалифицирано име на домейна/
Точното конкретно име на домейн с всички домейни-родители в йерархията. В същото време, пълните домейни на формуляра www.моясайт.бг. и моясайт.бг. са технически различни.

G


Google Analytics
Онлайн услугата на Google за оценка на трафика в сайта и анализ на поведението на потребителите.

Geo-dependent query (Гео-зависима заявка)
Резултатите са различен за потребителите от различни региони на съответната страна /може да го избирате ръчно или да има автоматично откриване на база IP адрес или локация/.

Gosh (руски  жаргон)
Така в интернет понякога се нарича търсачката Google.

H

Hit
Зареждане на уеб страница от посетител или гледане на страница.

Home Page
Жаргон – началната страница на ресурса.

Host
Уникален IP адрес на посетител, докато на един IP адрес може да има няколко потребители.

HUU (Съкращение на Human-Understanding URL)
Удобен за потребителя URL адрес на документа. Като цяло означава система от адреси на сайта, която е конфигурирана така, че потребителят, след като прочете самия URL адрес, разбира темата на страницата, която ще бъде посетена. Пример за URL адрес: https://моясайт.бг/чзв/анализ-топ. В началото в протоколът, след това е името на домейна, следва разделът за често задавани въпроси (чзв) и материала “Анализ на ТОП”.

Highlighting in issuance /открояване в изданието/
Алгоритъм, отговорен за подчертаването с удебелен шрифт на тези думи, върху които разработчиците на търсачката искат да съсредоточат вниманието на потребителя. По правило думите от заявката за търсене, както и други подобни синоними се отличават в проблема, но има и други начини за подчертаване на акцентите.

I

Indexing (индексиране)
Регистрация на данните, събрани от роботите по сайтовете и тяхното вписване в базата данни на търсачките

Intent
Желанието на потребителя за търсене, изразено в заявките за търсене. Намерението – потребителят иска да купи мулти-кукер, може да бъде изразено чрез заявките: “мултикулкер”, “мултикулкер”, “купуване на мултикулър”, “продажба на мулти-кукер”, “купете мултикулър”, “мултикулър онлайн магазин“. Важно е да се разбере, че понякога една страница може да има няколко намерения – например – да купи Redmond Rx500 multicooker и да разгледа коментарите за нея – картата “Multicooker Redmond Rx500” отговаря на тези две намерения

IP-адрес
IP /абревиатура от Internet Protocol/ уникален адрес на мрежов възел в компютърна мрежа.

IPv4 (съкращение от Internet Protocol version 4)
Четвъртата версия на приложението на интернет протокола, която използва адреси от четири байта. Пример: 93.188.42.188.

IPv6
Новата версия на интернет протокола, в която IP адресът е 16 байта дълъг. Пример: 2301:3dt8:13a5:19d7:3g34:8e1e:08a0:465b.

Internal optimization (вътрешната оптимизация) или on-page
Набор от мерки, насочени към подобряване на индексацията на даден сайт /заглавие, описание, ключови думи, вътрешни връзки и т.н./.

Internal link (вътрешна връзка)
Връзка, която води до URL адрес в рамките на едно и също име на домейн.

Incoming link (входяща връзка)
Връзка, която води до документ от друг URL адрес.

J

JavaScript (JS)
Програмиране, което се извършва не на сървъра, а в браузъра на потребителя. JS сайтове – оптимизиращо главоболие.

K

Keywords
Мета-маркер, който се използва за абстрактното описание на документа с 2-5 ключови фрази. Понастоящем този мета маркер няма значим принос за класирането и може да не бъде попълван.

KPI (абревиатура от Key Performance Indicators)
Ключови показатели за ефективност, които да помогнат за оценка на резултата от тази дейност. Буквално: ключови показатели за ефективността. При рекламиране в интернет с KPI се означават тези показатели, които измерват нейната ефективност, като CPC, CPL и т.н.

L

LSI-копирайтинг (абревиатура от Latent Semantic Indexing копирайтинг)
Метод за писане на оптимизирани текстове за сайтовете, който взема под внимание необходимостта от въвежданите думите в търсенето и нейните синоними (думи, определящи темата). Буквално: латентно семантично индексиране.

LTV (абревиатура от LifeTime Value)
Общата печалба, която компанията получава за жизнения цикъл на клиента. Формула: LTV = Средни приходи от продажба × Средният брой покупки на клиент на жизнен цикъл.
Буквално: стойност през целия живот.

Link exchange
Услуга, създадена с цел удобно организиране на процеса на закупуване на входящи (от оптимизатора) и продажба на изходящи (от уебмастъра) връзки.

Long tail search queries (заявки за търсене с дълги опашки)
Набор от фрази, които са зададени в търсачката. Тази група заявки е най-многобройна и повече от 33% от общия брой сесии за търсене попадат в нея.

Lead / Лид
Потенциален купувач на продукт или услуга, който предостави информацията си за връзка на рекламодател. Като правило се формират чрез попълване на онлайн формуляри или чрез телефонно обаждане.

M

MFA (абревиатура от Made For Adsense)
Сайт, специално създаден за приходи от поставянето на контекстна реклама.

Matrixnet
Метод за машинно обучение, чрез който е изградена формула за подреждане по Yandex и която има повишена устойчивост на преквалификация.

Meta tags (мета маркери от английски “мета тагове”)
Маркери в HTML маркиращия език, предназначени за обработка на допълнителни данни (метаданни) за документа. Допълнителните данни не се показват директно на страницата, но може да повлияят на индексирането й чрез търсещите машини или поведението на браузъра.

Micro markup (микро маркиране)
Допълнителни атрибути на HTML тагове, които помагат на търсещите машини и други услуги за анализ на съдържанието, за да се определи структурата и типа информация, представена в URL адреса. Най-популярният стандарт за маркиране е schema.org. По принцип структурираните данни се използват за подобряване на качеството на фрагментите в резултатите от издаването и социалните мрежи.

Minusinsk
Името на алгоритъма за търсене Yandex, който стартира през 2015г. и има за цел да намали класирането на сайтове, които използват техники за закупуване на SEO връзки, за да увеличат резултатите от търсенето. От този момент натам в Yandex се използва антиспам филтър “Минусинск” със същото име.

N

Nofollow
Показва на робота на търсачката, че тази връзка няма нужда да предава “тежест”. Буквално: не следвай.

Noindex
Сдвоен HTML маркер, който затваря от индексиране част от документа, който е включен в негo. Буквално: не индексирай.

Nausea of the text
Плътността на използването на ключови фрази в текста или тези, които преобладават в документа. Това е съотношението между броя на ключовите думи и общия брой думи в текста.

O

Outgoing link
Изходящата връзка е връзка, която се намира в даден документ и води до друг URL адрес.

P

Panda
Филтър на Google, който понижава позициите на сайта заради низко качество на текстовата информация в него, малко съдържание или неуникално такова. От 2016-та е част от общия алгоритъм за класиране на Google, в качествето си на един от важните фактори.

PBN (абревиатура от Private Blog Network)
Частна мрежа от сайтове, чиято основна цел е да поставят връзки към популяризираните сайтове.

PPC (абревиатура от Pay Per Click)
Рекламен модел, в който рекламодателят плаща за кликване върху рекламата, банера и други рекламни медии. Буквално: плащане на кликване.

PR (Page Rank) или ПР
Ранг на страницата в системата на Google, който има стойност от 0 до 10. Алгоритъмът й се основава на преброяване на броя и авторитета на ресурсите, които се свързват с тази страница. През 2018г. вече няма начин да разберете Google PR каква стойност има.

Parser /парсер/
Програма за автоматично събиране на определена информация от сайтове или страници.

Песимизация на сайт
Понижаване на позицията на сайта в резултатите от търсенето.

Penguin /Пингвин филтър/
Google филтрира за неестествени препратки от не-тематични или нежелани сайтове.

Post-filters /пост-филтри/
Набор от санкции, които се използват от търсачките за принудидтелно намаляване на резултатите на страници, които са заемали високи позиции в резултатите от търсене, но не отговарят на изискванията за качествен резултат по мнението на анти-спам отдела

R

Robots.txt
Текстов файл, който съдържа директиви, които дават насоки на роботите на търсачката за индексирането на сайта. Файлът се намира в главната директория на сайта и съдържа инструкции за търсачките, като например забрана или разрешение за индексиране на директории, поддиректории, основен правопис на името на домейна, препоръчани паузи за достъп до сървъра и други подобни.

ROI (абревиатура от Return On Investment)
Финансовият показател, оценяващ рентабилността или нерентабилността на инвестициите, изразено в проценти.
Формула: ROI = (Нетна печалба / инвестиция) × 100% = ((брутна печалба – разходи) / инвестиция) × 100%. Буквално: възвръщаемост на инвестициите.

ROMI (абревиатура от Return On Marketing Investment)
Финансовият показател, оценяващ рентабилността или нерентабилността на маркетинговата инвестиция, изразен в проценти.
Формула: ROMI = ((Брутна печалба от маркетингова дейност × Маржиналност – Маркетингови разходи) / Маркетингови разходи) × 100%. Буквално: връщане на маркетинговите инвестиции.

Ranking /класиране/
Разпределение на сайтовете в резултатите от търсене според определени алгоритми и фактори, специфични за дадена търсачка.

Redirect /пренасочване/
Пренасочване на потребителя от един сайт или или страница към друг/а.

Relevance /релевантност, уместност/
Съвпадение на съдържанието на страницата със заявката за търсене и интереса на търсещия

Ranking factors /фактори за класиране/
Факторите за класиране са характеристики на алгоритъма на търсачката, възоснова на който позицията на даден сайт се определя от заявка в конкретен регион за даден потребител. Факторите могат да бъдат от различен характер: да се отнасят до сайта, неговата уеб среда, самата заявка за търсене и поведението на потребителите в Интернет.

S

Sandbox
Филтър, който търсачките най-често налагат на млади сайтове, като им пречи да заемат бързо ТОП-а.

Satellite (от лат. – спътник)
Сайт, създаден като допълнение към основния ресурс за неговото популяризиране, увеличаване на референтната тежест и увеличаване на позициите в търсачките.

Schema.org
Най-разпространеният стандарт за семантично маркиране на данни в мрежата, разработен от Google, Yahoo и Microsoft през 2011г.

Search Console
Име на панела за уеб администраторите в Google.

SEO (Search Engine Optimization)
Оптимизация на сайта, за да увеличи позицията си в търсачките.

SEO-оптимизатор / SEO-оптимизация
Неправилен термин. Буквално се оказва: оптимизатор за оптимизация за търсачки, т.е. оптимизатор за търсачките.

SERM (абревиатура от Search Engine Reputation Management)
Набор от мерки за подобряване на репутацията на марка/бранд или лице, чрез използване на инструменти за оптимизация на търсачките (SEO). Буквално: управление на репутацията в търсачките.

SERP (Search Engine Result Page)
Страницата с резултатите, която потребителят получава след въвеждане на ключова дума в търсачката.

Sitemap.xml
XML файл, който съдържа набор от документи (URL адреси), които да се индексират от търсачките.

SMM (Social Media Marketing)
Редица маркетингови техники, насочени към популяризиране на ресурс в социалните медии: общности, мрежи, форуми.

SMO (Social Media Optimization)
Оптимизиране на съдържанието и техническите компоненти на сайта за социални медии.

Site visibility
Дял в търсенето в сравнение с конкурентите.

Site mirror (огледало на сайта)
Копие на сайта, което може да повтаря 100% от цялото съдържание на ресурса. В същото време огледалото на сайта има различно име на домейн (с или без www).

Semantic core /Семантично ядро/
Пълен списък с ключовите думи в сайта

Snippet  /снипет/
Кратко описание на съдържанието на страницата в резултатите от търсенето.

Social signals /социални сигнали/
Набор от информация в социалните мрежи, които могат да бъдат събрани и използвани от търсачките за класиране. Социалните сигнали включват: броя “харесвания” на документа / сайта, броя споделяния, коментари, въвличане, трафик към сайта от социалните мрежи и др.

Spam and spamming (спам и спамване)
Първоначално, под спам разбирахме разпространението на ненужна рекламна информация към мрежовите потребители. Понятието “спам” обаче има по-широка гама от приложения. Например, може да има спам на сайт, който да изпраща спам текст. За даден сайт това означава, че има твърде много реклами или връзки към него.

Stop words /стоп думи/
Думи, които не носят особен смисъл (съюзи, предлози, частици и т.н.) и са изключени от индекса на търсачките.

T

Title (заглавието)
HTML маркер, който определя заглавието на документа. По правило се използва като заглавие на страницата в резултатите от търсене.

The main mirror of the site (основното огледало на сайта)
Изписването на пълното име на домейн, което е признато за основно. Това е основната версия на сайта, участваща в класирането в търсачката.

Targeting /таргетинг/
Методи в рекламата, които ви позволяват да показвате рекламно послание изключително на целевата аудитория. Т.е. тези потребители, които са потенциални потребители на рекламирания продукт.

Top
Набор от най-важните документи, като правило – първите 10 броя (първата страница на изданието).

Traffic /трафик/
Броят на посетителите на сайта за определен период от време.

Turbo page (турбо страница)
Технологията за ускоряване на показването на страниците на Yandex. За разлика от други технологии (Yandex, VC, Facebook), той използва не маркер rss, но rss маркиране на статии.

U

URL (абревиатура от Uniform Resource Locator)
Универсален ресурс локатор или просто адреса на ресурса / документа в Интернет. Абсолютният URL адрес е пътят на документ в Интернет с определението за име на домейн, например: https://моясайт.бг/документ/. Относителен URL е пътят към документа без името на домейна, например: /документ/

V

Vertical search
Общо име за системите за търсене по дадена област или предмет (вертикално). Примери: търсене на снимки, видеоклипове, недвижими имоти за продажба и т.н.
Целевата заявка за търсене е фраза, която се използва главно от потребители, които след получаване от търсенето до сайта са в състояние да изпълнят зададената цел за проекта.

Visit (или сесия)
Последователност от действия на един посетител на сайта. Един уникален потребител може да направи няколко посещения на сайта през деня (няколко потребителски сесии).

Visitor (посетител)
Посетителят е уникален потребител, който е посетил сайта.

W

WHOIS (от английски “who is”)
Мрежов протокол, който се използва за получаване на регистрационна информация за собственика на име на домейн или IP адрес. Буквално: кой е той.

White directory
Директория, която при добавяне на сайт не изисква поставянето на реципрочна връзка. 

Webmasters panel
Онлайн услуга от дадена търсачка (Yandex, Google или друга), предназначена да оцени индексирането на уебсайтове, да настрои описания, да събира и анализира други статистически данни, важни за уеб администратора.

Y

Yandex Catalog
Колекция от анотирани връзки към сайтове, разделени на категории, всяка от които е ръчно проверена от модераторите на каталога. През 2018 г. тя е затворена.

Yandex Metrica
Онлайн услуга от Yandex, предназначена да оцени трафика на сайта и да анализира поведението на потребителите.

Оценете ни

0 / 5

Your page rank:

Подобни публикации

Тенденции в SEO през 2024

SEO тенденции 2024

SEO през 2024г. ще бъде в пресечната точка на иновациите и адаптивността. С изкуствения интелект (AI) и разширената реалност (AR), които трансформират онлайн взаимодействията, както

Станислав Пеев

Станислав Пеев

Над 10 години опит в SEO оптимизацията и много сертификати /Yoast, Google, Semrush, Netpeak, Serpstat, Woorank и т.н./.
Работя с най-популярните SEO софтуери.
Имам участия в конференции и собствени статии публикувани в престижни SEO издания.

Портфолио
Creative
Нани Хоум
Nani Home
Станимир Михов фитнес инструктор
Stanimir Mihov
СЕО Услуги
Други услуги